Innovatie projecten

Bekijk hier alle innovatie projecten waar de Care 2 Adapt deelnemers mee bezig zijn. Lees de korte samenvatting en klik op het canvas voor meer details over de innovatie projecten.

 

Blended platform opvoedingsondersteuning

Lange wachtlijsten en tevens ook een stijging van deze wachtlijsten is, zoals bij vele organisaties, een van de grote uitdagingen van CKG De Schommel. Als mogelijk antwoord op dit maatschappelijk probleem zijn we bezig met de ontwikkeling van een online platform opvoedingsondersteuning dat blended zal worden ingezet. Project van: CKG De Schommel

DAAT

Ben jij ook DAAT-krachtig? DAAT is een intern dashboard om inzicht te krijgen in de voortgang van projecten binnen de organisatie. Het dient ook al leersysteem, waarbij je leert van de projecten van anderen, je weet waar de ander zich mee bezig houdt en waar zij tegenaan lopen. Project van: ViaZorg

Digitale overdracht

Werken aan een digitale overdracht, waarbij een overdracht met digitale bouwstenen van het ene naar het andere ziekenhuis kan worden verstuurd. De data die eenmaal ingevuld is, kan dan hergebruikt worden. Project van: Bravis Ziekenhuis

Geintegreerde zorg

Om transdisciplinair, hoogkwalitatieve zorg te kunnen (blijven) aanbieden is er omwille van het veranderend landschap in Vlaanderen nood aan een andere manier van werken en samenwerken waarbij de focus komt te liggen op patiënt centered care, therapeutisch milieu en attractiviteit voor de medewerkers. Project van: Inkendaal, Reva Academie, Ziekenhuisschool Inkendaal

Fixatiearm ziekenhuis

Hoe kan innovatie ons helpen? Duidelijk beleid voor het gebruiken van fixatiearme technieken. Visie en cultuurverandering over fixatie in het ziekenhuis bij zorgverleners. Kennis bij zorgverleners verhogen over impact van fysieke fixatie en het gebruik van alternatieve fixatiearme technieken. Project van: Azherentals

Implementatie Medido

Wij gaan de medicijndispenser Medido duurzaam implementeren en opschalen bij Avoord aan Huis zodat We doen dit omdat de eerste implementatie laat zien dat cliënten zelfredzamer zijn en we werkdrukverlichting kunnen realiseren. Project van: Avoord, CZ-zorgkantoor

Hospitalisatietraject

Klanten begeleiden voor, tijdens een na hun hospitalisatie. Tijd nemen om hun zorgvragen goed te capteren en hen. zo, heel gericht, te informeren en te helpen bij het organiseren van hun thuiszorg en andere zorg- en administratieve noden. Waar we dit momenteel op aanvraag doen, willen we dit nu structureel en pro-actief organiseren voor het juiste segment van klanten. Project van: Helan

Kennismonitor dementie

Om een juist beeld te hebben van ons kennisniveau over dementiezorg meten we de kennis over dementie bij onze medewerkers. Zo brengen we de opleidingsbehoeften beter in kaart en stellen we gerichte opleidingsprogramma’s samen. Project van: Zorggroep Orion en Expertisecentrum dementie Vlaanderen.

Optimale vrijheid

Wat betekent optimale vrijheid voor onze cliënten en wat is er op maat nodig aan innovatie om hierin te kunnen bijdragen? Project optimale vrijheid d.m.v. gps en leef cirkels met cliënten, naasten en werknemers. Project van: GGZ Oost-Brabant

PZON centraal in werking ELZ

Bij de reorganisatie van de eerste lijn staat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) centraal. Het resultaat daarvan moet een betere zorg zijn, die volop rekening houdt met de wensen van deze personen. De ambitie van eerstelijnszone Waasland is om het zorg- en ondersteuningsaanbod niet enkel voor hen uit te bouwen, maar in samenwerking met hen. Project van: Eerstelijnszone Waasland

Planningssoftware voor verpleegkundigen

De ontwikkeling van planningssoftware, op maat gemaakt voor Wit-Gele Kruis Antwerpen. De software zal gebruikt worden door afdelingshoofden bij de opmaak en beheer van uurroosters. De focus van de software is gebouwd volgens de planningsfilosofie van het Wit-Gele Kruis, nl planning in kleine teams om zorgcontinuïteit te maximaliseren. Daarnaast zal het verpleegkundigen en zorgkundigen de mogelijkheid tot verlofaanvragen vergemakkelijken. Project van: Wit-Gele Kruis Antwerpen, Dehora

Slimme Nobi-lampen

Implementatie van de NOBI- Lampen. De Nobi -lamp is een slimme lamp die ingezet kan worden, zowel residentieel alsook in de thuissituatie bij ouderen. Zorgtechnologische applicaties in de lamp zijn in staat om medische, mentale en sociale parameters van de ouderen te monitoren, door te stromen en te analyseren. Het geeft ons een 360° view (data) teneinde de ouderenzorg te gaan hertekenen. Project van: Careion

Valhelm alternatief

Het ontwikkelen van een helm die opgebouwd is uit ander materiaal . Het 3D- printen van een helm biedt hierbij vele mogelijkheden. Dit pilotproject evalueren bij enkele gebruikers. Het zoeken naar een goed alternatief voor een op maat gemaakte valhelm, is iets waar we al lange tijd naar op zoek zijn. Vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt dit hulpmiddel slechts terugbetaald om de 5 jaar. Project van: Gielsbos

Incontinentiezorg op maat

TENA Identifi – Een nieuwe manier om gebruikersbehoeften te identificeren door incontinentiepatronen te identificeren die een meer effectieve en persoonlijke zorg mogelijk maken. De ingebouwde sensors houden gedurende 72 uur het urineverlies bij en geven een gedetailleerd rapport over de urinepatronen en -volumes. Dit alles wordt automatisch en veilig bewaard in een database. Professionele zorgverleners kunnen met deze informatie de beste zorgroutines bepalen voor de bewoners. Ze kunnen bijvoorbeeld toiletgebruikmomenten aanbevelen en de meest geschikte incontinentieverbanden bepalen. Project van: tante Louise

Samen Sterk in Revalidatiewerk

Omwille van de actuale realiteit rond het toenemende personeelstekort in de zorg en de groeiende vergrijzing van de bevolking, die steeds meer nood hebben aan revalidatie, gaan we op zoek naar efficiëntere behandelingsconcepten. Revalidatie in groep aanbieden zorgt voor een kwaliteitsvolle aanpak. Project van: Ziekenhuis Geel

Smartglasses Expertise op afstand

De Smart Glasses worden in de werkprocessen van de zorgmedewerker en zorgprofessional geïmplementeerd, zodat alle medewerkers in staat zijn om expertise op afstand in te schakelen en professionals snel adequate ondersteuning kunnen bieden. Project van: tante Louise

Slimme inco

We gaan een proef uitvoeren met slim incontinentiemateriaal om te beoordelen of deze oplossing op te schalen is voor heel Tragel. Slim incontinentiemateriaal kan een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt en voor de werkdruk/fysieke belasting van de medewerker. Project van: Tragel

Sociale benadering dementie

We zien de afgelopen decennia een stijging in het aantal mensen die te maken krijgen met dementie. Net zoals ieder ander willen mensen met dementie niets liever dan het gewone leven voortzetten in de thuissituatie samen met hun dierbaren. Uit onderzoek blijkt dat de huidige benadering van mensen met dementie te veel gericht is op het ziektebeeld en te weinig op de binnen en buitenwereld van de betreffende persoon. De thuisbegeleidingsteams willen zich goed voorbereiden op de toenemende hulpvragen van deze doelgroep en de methode “sociale benadering dementie” implementeren. Project van: Surplus

Hume stressdetectiesysteem

Het uittesten van het stressdetectiesysteem HUME in samenwerking met Mentech Innovation. Het systeem bestaat uit een sok (meet huidgeleiding) en een borstband of patch met hartslagmeter. Met deze middelen kan op een objectieve manier spanning worden gedetecteerd. Project van: Gielsbos

Telemonitoring

Thuismeten ofwel telemonitoring. Patiënten installeren de Thuismeten app op hun telefoon, krijgen waar nodig apparatuur en sturen op afgesproken momenten hun metingen in. Op basis van metingen en meldingen ontvangt de patiënt adviezen en neemt de zorgverlener contact op met de patiënt wanneer nodig. Daarnaast zit er ook educatie in de app. Project van: Bravis Ziekenhuis

Therapiebegeleiding met MedicijnWijs

De behoefte aan specialistische verpleegkundige zorg in de thuis situatie neemt toe. O.a. door verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar huis. Ook door Covid-19 neemt de vraag aan én druk op het zorgpersoneel toe. Aan de andere kant bieden (digitale) innovaties nieuwe mogelijkheden voor meer zelfregie door patiënten. Voor geschikte patiënten wordt een digitale tool voor therapiebegeleiding geïmplementeerd met als doel meer zelfregie, langer thuis kunnen wonen en het realiseren van een lagere behoefte aan fysieke zorg in de thuis situatie. Project van: Helan

Traineeship hulpverleners van morgen op koers

Om continuïteit en kwaliteit te garanderen genieten nieuwe medewerkers een traineeship van 2 jaar vooraleer ingezet te worden binnen de kernopdrachten van de organisatie. Project van: Daidalos

Verminderen administratieve lasten

Een van de grootste problemen in de gezondheidszorg is het groeiende personeelstekort. Enerzijds neemt de zorgvraag en complexiteit van de zorg toe, en anderzijds wordt het lastiger om personeel te werven en te behouden. Uit een rondvraag onder het personeel is gebleken dat administratie een bepaalde invloed uitoefent op de werkzaamheden. We willen onderzoeken wat deze invloed is en of er veranderingen mogelijk zijn. Project van: SVRZ

Videoafspraken Thuiszorg

Binnen Helan Ziekenfonds, Helan Huishoudhulp en Helan Kraamzorg maken we gebruik van technologie om klanten op een gebruiksvriendelijke manier een video afspraak te laten maken. Binnen dit project gaan we op zoek naar extra use cases bij Helan Thuiszorg waarin beeldbellen op afspraak een meerwaarde voor onze klanten, mantelzorgers of medewerkers vormt. Project van: Helan

VR: Beleef de wereld door andere ogen

VR: Beleef de wereld door andere ogen Ervaar, beleef en ontdek vanuit je eigen veilige huiskamer. Op een andere manier de wereld beleven door de inzet van Virtual Reality (VR). VR is nog nieuw voor SDW. Ik ben van mening dat VR een toegevoegde waarde kan zijn op het gebied van beleven, ontspanning, ervaren, behandeling ( diverse vakgebieden) en trainingsdoeleinden. Dit voor zowel cliënten als medewerkers. Project van: SDW Zorg

WijZijn Leerhuis

Binnen WZTG implementeer ik een leerplatform voor medewerkers. Deskundig worden, zijn en blijven is belangrijk om je werk goed te kunnen uit voeren. WZTG vindt leren en ontwikkelen zeer belangrijk en wil dit op een goede manier ondersteunen. Project van: WijZijn Traversegroep

Leefstijlroer

Het Leefstijlroer is een gesprekstool ter ondersteuning Leefstijlroer Tool voor consultvoering van het gesprek van de zorgverlener met zijn patiënt. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het bevordert gedragsverandering en meer zelfmana- gement van de patiënt. Project van: PoZoB

Mijn GGZ

Online werken aan herstel. Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant heeft sinds 2012 het cliëntenportaal MijnGGZWNB in gebruik. Enthousiastelingen zijn er mee aan de slag gegaan, maar adoptie op grotere schaal blijft nog achter. Meer gebruik van MijnGGZWNB is wenselijk voor meer eigen regie bij de client en voor het versnellen en verbeteren van de behandeleffectiviteit.

Op zoek naar een ecosysteem

Samen werken, leren en schitteren voor collega's met goesting. Wie weet best wat er bij mensen en organisaties die in zorg & welzijn werken leeft en nodig is? Wie staat er midden in en is belangrijkst? De mensen en organisaties zelf! We willen de belangrijkste stakeholders daarom zo veel mogelijk de regie van wat we doen en onderzoeken geven. Micro, meso en macro. Stap voor stap, en dat begint met actief kennis maken. Project van: Gouverneur Kinsbergencentrum, Werk van de provincie Antwerpen .

Multidisciplinair netwerken

Zorgintegratie als een innovatie vraagstuk. Het aantal personen met chronische aandoeningen stijgt en vraagt om een andere aanpak aan zorg en ondersteuning. Zorgintegratie biedt een antwoord waarbij samenwerking moet georganiseerd worden rond zorg. We willen zorgintegratie implementeren met behulp van een online tool waardoor vooral kan geïnvesteerd worden in “samenwerkingsmodellen”. Project van: Eerstelijnszone Noord-Limburg, Samen1Plan.nl.